Tuesday, January 27, 2009

Kata Nama

.

sumber :http://www.youtube.com/watch?v=pR5ZHBktk8M

1. Bahasa Melayu Tingkatan 3
(Buku Teks : Unit 1, halaman 18 -KPM dan DBP)
Kata nama terbahagi kepada empat jenis:
- kata nama tunggal
- kata nama terbitan
- kata nama ganda
- kata nama majmuk

a) Kata nama terbitan terbentuk apabila sesuatu kata dasar menerima imbuhan dan membentuk kata nama.
Pada dasarnya terdapat empat jenis imbuhan yang dapat digabungkan dengan kata dasar:
- awalan
- sisipan
- akhiran
- apitan

b) Kata nama majmuk terbentuk apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan tetapi membawa makna tetentu. Kata nama majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Kata nama majmuk terdiri daripada tiga jenis:
- rangkai kata
- istilah khusus
- kiasan

c) Kata nama ganda terbentuk apabila kata dasar diulang, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian.
Terdapat tiga jenis kata nama ganda:
- kata ganda penuh
- kata ganda separa
- kata ganda berentak
Sumber : Supian Bin Mohamad Noor, Ali Bin Haji Mahmood, Azizul Rahman Bin Abdul Rahman. Bahasa Melayu Tingkatan 3. DBP: Kuala Lumpur, 2008.

2. Bahasa Malaysia Kertas 1 STPM
Teks Pra-U STPM: Bab 13, halaman 231)
Kata nama ialah sejumlah kata yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama.
Kata nama dapat dibahagikan kepada kata nama khas, kata nama am, dan kata ganti nama.

3. Tatabahasa Dewan
Bab 6 ,halaman 95-141)
Kata Nama ialah perkataan yang boleh menjadi unsure inti bagi binaan frasa nama, dan lazimnya perkataan demikian menamakan orang, haiwan, tempat, benda atau konsep. Penggolongan kata nama:
Kata nama
- kata nama khas
- kata nama am
- kata ganti nama
Sumber: Nik Safiah Karim .Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur, 2008.

4. Kamus Dewan
(halaman 684)
Kata nama merupakan kata yang merujuk kepada orang, tempat atau benda.
Sumber : Kamus Dewan Edisi Keempat.
Sidang Editor. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur, 2005.

5. Kata Nama Am
Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya secara umum seperti dalam contoh di bawah:
orang: ayah, polis, perempuan dll.
haiwan: ayam, itik, buaya dll.
benda: televisyen, komputer, bank dll.
tempat: stadium, jalan raya, pulau dll.


Kata nama am boleh dibahagikan kepada dua iaitu konkrit dan abstrak.
Kata nama am konkrit ialah nama sesuatu yang dapat dipegang, dirasa atau dilihat. Kata nama am abstrak pula ialah nama sesuatu yang hanya dibayangkan atau dikhayalkan.
Kedua kelas kata ini boleh terdiri daripada kata dasar dan kata terbitan. Contoh: buai -> buaian Kata nama am mestilah menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.

Kata Nama Khas
Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya.
Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.
Contoh perkataan ditunjukkan seperti di bawah:
benda: Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dll
orang: Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dll
binatang: Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dll
tempat: Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll
Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.

sumber : (http://ms.wikipedia.org/wiki/Kata_nama_(bahasa_Melayu)

...ada lagi...

No comments:

Post a Comment